ЗА АВТОРИТЕ

Б а р б а р а  А л а н д – германска евангелистка теоложка и бивша професорка по църковна история в Мюнстерския университет.

П е р и  А н д е р с ъ н – английски историк и политически есеист, бивш дългогодишен издател на списание New Left Review.

Я н  А с м а н – германски египтолог, религиовед и културолог. На български: „Културната памет“ и „Мойсей Египтянина“.

Р у д о л ф  Б у р г е р – австрийски философ.

А д а м  Г о п н и к – американски писател и публицист, автор на списание „Ню Йоркър“.

Х а н с  У л р и х  Г у м б р е х т – германско-американски литературовед и историк, автор и публицист.

С т о я н  Г я у р о в – журналист и преводач от английски, немски и италиански.

Г а й  Д а в е н п о р т (1927-2005) – американски писател, преводач и художник.

Н и к о л а с  Г о м е с  Д а в и л а (1913-94) – колумбийски писател и  мислител, един от най-острите критици на модерната епоха през миналия век.

Б о р и с  Г р о й с  (1947) – руски философ, художествен критик и медиен теоретик.

Л и д и я  Д е й в и с  (1947) – американска писателка и есеистка, преводачка на Пруст.

К л а й в  Д ж е й м с  (1939-2019) – австралийски автор, журналист и критик.

Т о н и  Д ж ъ д (1948-2010) – английски историк, специалист по европейска история. На български: „След войната. История на Европа след 1945“.

Л е л а н д  д е  л а  Д ю р а н т и – американски автор и публицист.

В. Г.  З е б а л д (1944-2001) – германски писател. На български: „Аустерлиц“, „Емигрантите“.

Д ж о н  К е й д ж (1912-92) – американски композитор, автор и художник, водеща фигура на авангардизма.

С т е ф а н  К о л и н и – английски автор и литературен критик, професор по английска литература и интелектуална история в Кеймбридж.

Д ж.  М.  К у т с и – южноафрикански писател, Нобелова награда за литература (2003).

Т о м а з о  Л а н д о л ф и (1908-1979) – италиански писател и преводач.

В о л ф  Л е п е н и с – германски социолог, културолог и автор.

М а р к  Л и л а – американски историк и публицист, професор по хуманитарни науки в Колумбийския университет, Ню Йорк.

М и х а е л  М а а р – германски писател и литературен критик.

Х а н с  М а й е р (1907-2001) – германски литературовед, писател и музиколог.

О д о  М а р к в а р д (1928-2015) – германски философ.

Л у и  М е н а н д – американски критик и есеист, автор на списание „Ню Йоркър“.

М а р т и н  М о з е б а х – германски писател, есеист и журналист.

А р н а л д о  М о м и л я н о (1908-87) – италиански историк, един от най-големите специалисти по антична история през 20 век.

Б у р к х а р д  М ю л е р – германски литературен критик и автор.

Н и к  П а у м г а р т ъ н – американски журналист, автор на списание „Ню Йоркър“

И р и с  Р а д и ш – германска литературна критичка, шеф на културната редакция на седмичника „Ди Цайт“.

М а р с е л  Р а й х-Р а н и ц к и (1920-2013) – германски автор и публицист, най-влиятелният литературен критик в немскоезичното пространство.

Х е н и н г  Р и т е р (1943-2013) – германски журналист, писател и преводач.

А л е к с  Р о с – американски музикален критик и автор на списание „Ню Йоркър“.

Ч а р л с  Р о у з ъ н (1927-2012) – американски пианист и музикален историк.

С а л в а т о р е  С е т и с – италиански класически археолог и историк на изкуството, бивш директор на реномирания университет Scuola Normale Superiore di Pisa. На български: „Бъдещето на „класическото“.

Д ж о р д ж  С т а й н ъ р – американски литературовед, философ, културолог и писател. На български: „Моите ненаписани книги“ и „След Вавилон“.

П о л  С т р а т ъ р н – английски писател.

Ф р и ц  С т ъ р н (1926-2016) – американски историк от германски произход, специалист по историята на Германия и на германските евреи.

Я к о б  Т а у б е с (1923-87) – немски социолог на религията, философ и изследовател на юдаизма.

К о л ъ м  Т о й б и н – ирландски писател и литературен критик.

А д а м  Т у з – професор по история в Колумбийския университет.

Е л и ъ т  У а й н б ъ р г ъ р – американски есеист.

Д ж е й м с  У д – английски литературен критик и есеист, автор на списание „Ню Йоркър“. На български: „Как действа литературата“.

Д м и т р и й  Ф у р м а н (1943-2011) – руски историк, социолог на религията и политолог.

К р и с т о ф ъ р  Х и ч и н с (1949-2011) – англо-американски автор, публицист и литературен критик.

Е р и к  Х о б с б о м (1917-2012) – английски историк с универсален обхват. На български: „Нации и национализъм“.

Д ж о р д ж  Ш а л а б а – американски литературен критик и есеист.