ЗА ИМПЕРАТОРА

Уолас Стивънс

Императорът на сладоледа
У о л а с  С т и в ъ н с

Викни оня майстор на пури,
здравеняка, помоли го да бие
в паничките сладострастна сметана.
Нека момичетата се помайват
в обичайно облекло; момчетата
да носят цветя в стари вестници.
Е да има над изглежда победа.
Един е нашият император – на сладоледа.

Извади от чамовия скрин,
без трите стъклени дръжки, чаршафа,
на който тя избродира гълъби,
разстели го да покрие лицето ѝ.
Ако мазолест крак оттам стърчи,
то вкочанясване личи.
Лампа в упор да я гледа.
Един е нашият император – на сладоледа.

Превод от английски А н г е л  И г о в

The Emperor of Ice Cream
W a l l a c e  S t e v e n s

Call the roller of big cigars,
The muscular one, and bid him whip
In kitchen cups concupiscent curds.
Let the wenches dawdle in such dress
As they are used to wear, and let the boys
Bring flowers in last month’s newspapers.
Let be be finale of seem.
The only emperor is the emperor of ice-cream.

Take from the dresser of deal,
Lacking the three glass knobs, that sheet
On which she embroidered fantails once
And spread it so as to cover her face.
If her horny feet protrude, they come
To show how cold she is, and dumb.
Let the lamp affix its beam.
The only emperor is the emperor of ice-cream.

(1922)

Тълкуване на стихотворението от Остин Алън:
http://www.poetryfoundation.org/learning/guide/248396